Privacyverklaring GTSM

1 Bescherming van persoonsgegevens

Afbeeldingsresultaat voor privacy

Onze school hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen, ouders en personeel omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de 

Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van onze school valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van de school en het gemeentebestuur.

 

2 Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Het gemeentebestuur van Merchtem, Nieuwstraat 1, is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele school die uw persoonsgegevens verwerkt, wordt – in de betekenis van de GDPR – niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de directeur via het e-mailadres directie@gtsm.be en/of bij het aanspreekpunt informatieveiligheid van onze school via het e-mailadres privacy@merchtem.be.

 

3 Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze school verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van de school te kunnen uitvoeren. De school verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Evenmin gebruikt onze school uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.
Het is mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt via automatische besluitvorming. Dit gebeurt dan enkel in het kader van goedgekeurde wetgeving / gemeentelijke reglementen. Een voorbeeld hiervan is het toekennen van een sociale premie aan de hand van uw inkomen.

 

4 Camerabewaking

Ons bestuur maakt gebruik van cameratoezicht op haar locaties en in haar gebouwen om haar eigendommen en die van haar bewoners, bezoekers en personeel te beschermen.
De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons bestuur, namelijk de beveiliging van personen en goederen.
Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voor ze automatisch worden gewist, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van het incident. Bij een incident kunnen de camerabeelden, binnen het wettelijke kader, ter beschikking worden gesteld van politie en justitie, bij de aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. Er worden geen geluidsopnamen gemaakt.

 

5 Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van de school hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de school heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van de medewerkers kunnen verschillen.
Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het school beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de school persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het school mee samenwerkt,
 • Externe partners waar activiteiten mee georganiseerd worden,

De school stelt met de verwerkers een “verwerksovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

 

 

6 Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

De school zal steeds de nodige gegevens bij u opvragen, op papier of via digitale weg. Enkel voor wettelijk vastgelegde doelen kan er informatie opgevraagd worden bij andere partijen. Als school verbinden we ons ertoe hiervoor telkens nauwgezet de wetgeving te volgen en u, op uw vraag, hierover te informeren.

 

7 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

 

8 Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de directeur (directie@gtsm.be) of het aanspreekpunt van de school (privacy@merchtem.be) contacteren. De school houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om:

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (retificatie),
 • uw gegevens te (laten) wissen,
 • de verwerking van uw gegevens te beperken,
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens,
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

a) Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b) Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Privacycommissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

 

9 Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.
De doelen van een school zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan

 • leerlingenadministratie,
 • leerlingevaluatie,
 • zorg voor leerlingen,
 • leerlingen volgen in samenwerking met het CLB,
 • personeelsadministratie,

Indien de school op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht.
Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de gemeente die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:

 • Uitnodigingen voor schoolfeesten en -evenementen,
 • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven,
 • Maken en gebruik van foto’s (andere dan individuele foto’s voor dossiers),

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen.
Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het school bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.