Leerlingenraad

leerlingenraad

 

Zin om je klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad?
We zien je heel graag komen!

Bij de start van het schooljaar wordt toegelicht hoe je je kandidaat kan stellen.

 

 

De leerlingenraad is een middel om voorstellen van de leerlingen bij de directie te brengen én om voorstellen van de directie en leerkrachten te bespreken.

De voorstellen van de leerlingenraad zullen, na reactie van de medeleerlingen erop, overgemaakt worden aan de directie. Ze kunnen eventueel besproken worden op de pedagogische raad en de schoolraad.

De leerlingenraad heeft enkel een adviserende bevoegdheid. Alleen de directie kan beslissingen nemen.

Als blijkt dat sommige organisatorische afspraken niet zouden werken of aangevuld moeten worden, kan de leerlingenraad daartoe overgaan. Het staat de leerlingen ook vrij om de directie te herinneren aan uitgebrachte adviezen.

In principe kunnen op de leerlingenraad alle zaken aan bod komen. Het is echter niet de aangewezen plaats om eventuele conflicten tussen de leerkrachten en leerlingen te bespreken. Dit gebeurt best via de klassenleraar of de leerlingbegeleiding.

 

Hoe gaat de leerlingenraad praktisch in zijn werk?

De graadcoördinator zetelt als voorzitter de leerlingenraad voor. De voorzitter leidt de vergadering, geeft het woord, zorgt dat iedereen aan bod komt en dat de agenda wordt afgewerkt. Hij stelt ook op voorhand de agenda voor de volgende vergadering op. Hij neemt tijdens de vergadering notities, typt het verslag uit en zorgt voor de verspreiding.

geefjemeningAls klassenvertegenwoordiger zorg jij ervoor dat de voorstellen die in de klas leven, worden voorgesteld op de leerlingenraad. Die voorstellen worden minstens één week op voorhand bij de voorzitter ingediend, zodat deze een agenda kan opstellen. Als klassenvertegenwoordiger zorg je er voor dat je klas weet wat op leerlingenraad besproken wordt.

De leerlingenraad vergadert 1 keer per maand. De vergadering kent een vast verloop: voorstellen van de agenda, reacties op het verslag van vorige vergadering, opvolging en evaluatie, behandelen van nieuwe thema’s en varia. De datum van de volgende vergadering wordt gepland op de vergadering die eraan voorafgaat.

Het aanvaarden van voorstellen gebeurt bij voorkeur unaniem. Indien er toch moet gestemd worden, is een 2/3 meerderheid nodig. Alleen de klassenvertegenwoordiger of de plaatsvervanger heeft stemrecht.

Waarnemers of gasten kunnen uitgenodigd worden, bv. leerkrachten of leerlingen die een voorstel komen toelichten.

Om de continuïteit van de werking te verzekeren worden de verslagen op Smartschool gezet.