Visie GTSM

1.Inleiding

Met ‘de nieuwe media’ bedoelen we de digitale media zoals mobiele telefoon, internet, games, foto’s, filmopnames. Deze hebben een grote invloed op de maatschappij en dus ook op de jongeren.

In deze context bepaalt GTSM haar beleid rond het omgaan en werken met nieuwe media op het niveau van de leerlingen, de personeelsleden en de school.

Deze visie kadert in het bredere pedagogisch project van de school. Deze visie is geen statisch gegeven en zal mee-evoluerend zijn met de dynamiek van de technologische wereld.

 

2.Het GTSM-beleid rond nieuwe media

2.1 Nieuwe media en de leerlingen

GTSM voert een actief beleid om leerlingen te sensibiliseren voor en te begeleiden bij het doelmatig, proportioneel en kritisch gebruik van nieuwe media als hulpmiddel voor persoonlijke, sociale en professionele ontplooiing.

De alomtegenwoordigheid van de nieuwe media wordt door de school niet afgeblokt, maar wel in zekere zin gekanaliseerd. Dat is nodig omdat het veelvuldige gebruik door leerlingen niet automatisch betekent dat zij alle consequenties ervan steeds even goed inschatten of zelfs dat zij de nieuwe media correct gebruiken. Het is ook belangrijk dat leerlingen leren inschatten wanneer ze wel en niet bepaalde toepassingen zoals internet of gsm kunnen gebruiken, dat ze met andere woorden grenzen aannemen.

GTSM ziet het als een uitdaging om te proberen leerlingen op een volwassen manier van de nieuwe media gebruik te leren maken. Zij zet, in plaats van een louter restrictieve aanpak, ook in op een proactieve pedagogische benadering. Binnen het lessenpakket is er, o.a. op basis van vakoverschrijdende eindtermen en specifieke leerplannen, ruimte voorzien voor media-educatie, bv. lessen over veilig internetgebruik.

GTSM is van oordeel dat het doelmatig, proportioneel en kritisch gebruik leren maken van de nieuwe media kadert in het groeiproces van jongeren, dat op een zekere leeftijd gekenmerkt wordt door het aftasten van grenzen. De meeste leerlingen doorlopen dat proces zonder grote problemen. Een zekere structuur en vaste grenzen zijn daarbij natuurlijk nodig als houvast. Het niet naleven van die afspraken en regels kan steeds gesanctioneerd worden – zie document ‘Concrete afspraken rond het gebruik van internet en gsm op GTSM’.

 

GTSM begeleidt de leerlingen actief bij alle aspecten van het kritisch omgaan met informatie, in het bijzonder het beoordelen van de kwaliteit van de informatie en de betrouwbaarheid van de bronnen.

De nieuwe media bieden immers enorme kansen, maar ook bedreigingen. De beste manier om op beide te reageren is leerlingen de media te leren kennen en gebruiken als een emanciperend instrument in hun leven. GTSM ondersteunt hen zo bij het herkennen, vermijden, negeren of vernietigen van verdachte, discriminerende, racistische, pornografische of revisionistische informatie en van alle andere informatie die erop gericht is de leerling of anderen schade toe te brengen.

 

De opvoedende rol van GTSM houdt in dat zij ook aandacht heeft voor attitudevorming rond het gebruik van nieuwe media. Het doel is dat leerlingen bij het gebruik van nieuwe media de belangen en de waardigheid van zichzelf en anderen niet schaden en zich bewust zijn van de draagwijdte van onzorgvuldig, ondoordacht of kwaadwillig gebruik.

Mediawijze jongeren dienen de vaardigheden en attitudes te bezitten om actief deel te nemen aan de samenleving van de toekomst. Aan deze cruciale opvoedende taak wil GTSM meewerken. Tijdens alle lessen kan hieraan gewerkt worden.

Zo wordt bijvoorbeeld de preventie van cyberpesten in een niet-problematische context gesitueerd. Wat vinden de leerlingen hiervan? Waar ligt voor hen de grens? Hoe ervaren zij dit? Vinden zij dat hierover afspraken moeten gemaakt worden? Door interesse te tonen voor wat leerlingen doen op het internet komt de leraar te weten wat hen bezighoudt. Dat is nuttige informatie bij mogelijke problemen.

Ook wordt aandacht besteed aan het maken van opnames of filmpjes van anderen. Daarbij geeft de school aan dat veel van dergelijke handelingen juridisch strafbaar zijn. GTSM vertrouwt erop dat de bepaling in het schoolreglement over de regelgeving hierover een ontradend effect heeft voor de leerlingen en op die manier deel uitmaakt van de preventiestrategie van de school. In de lessen worden de leerlingen nog een stap verder gebracht en wordt aandacht besteed aan het plaatsen van alle soorten van persoonlijke gegevens op het internet.

 

Met respect voor de hang naar non-conformistische, eigentijdse uitingen die jongeren eigen is, bevordert GTSM correct taalgebruik en respectvolle omgangsvormen bij communicatie via nieuwe media.

Nieuwe vormen van communicatie hebben ook hun invloed op taal en taalgebruik. Jongeren experimenteren daar volop mee. Hoewel GTSM niet tracht dit taalgebruik in elke context tegen te gaan, is ze van mening dat het haar taak is om correct taalgebruik en respectvolle omgangsvormen ook bij communicatie via de nieuwe media te bevorderen. Die twee zaken vallen onder het begrip nettiquette, de gedragscode voor het gebruik van e-mail en internet. Attitudevorming hierover heeft zeker een plaats op school.

Het document “Concrete afspraken rond het gebruik van internet en gsm op GTSM” bevat richtlijnen rond nettiquette-leefregels en –afspraken binnen de school.

 

2.2 Nieuwe media en de personeelsleden

Elke leraar van GTSM integreert nieuwe media op zinvolle wijze in zijn lessen. Hij moedigt initiatieven aan van leerlingen om nieuwe media bij hun studie te gebruiken en beschouwt het als zijn plicht de recente ontwikkelingen in de nieuwe media binnen zijn vakgebied te volgen.

Voorbeelden zijn e-learning en elektronische leerplatformen, internet, digitale borden, het gebruik van digitale foto’s bij uitstappen, het gebruik van de gsm bij wetenschappelijke experimenten (bv. als fototoestel), enz.

 

Elk GTSM-personeelslid is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie bij het gebruik van nieuwe media. Hij of zij belichaamt zelf de attitudes die GTSM van de leerlingen verwacht en waakt erover zijn contacten met leerlingen en ouders via nieuwe media op strikt professionele en pedagogische verantwoorde wijze te laten verlopen.

Voorbeelden zijn het gebruik van de gsm door de leerkracht (zowel tijdens de les zelf als daarbuiten), de aanspreking en stijl bij de elektronische communicatie met leerlingen, de manier waarop over privéonderwerpen gesproken wordt.

Via het eigen communicatieplatform Smartschool biedt GTSM de kans om binnen een controleerbare, veilige omgeving een aantal principes mee te geven op het vlak van een correct en veilig gebruik van het internet, nettiquette.

GTSM moedigt sociale mediavriendschappen tussen haar personeelsleden en leerlingen niet aan, daar zij van mening is dat er een scheidingslijn dient te zijn tussen het beroeps- en het privéleven. Hoe dik die scheidingslijn is, bepaalt elk personeelslid voor zich. Belangrijk is dat hij/zij zich er steeds bewust van is dat bij sociale media- vriendschappen een of meerdere leerlingen mogelijk ‘meelezen’.

 

Hij of zij tast het gezag en de integriteit van zichzelf, collega’s, schoolleiding of schoolbestuur en pedagogisch project van de school niet aan door laakbare uitingen of handelingen.

Dit geldt zeker voor contacten via sociale netwerksites als Facebook. Onze leraren respecteren hier bepaalde grenzen: wat ze via het internet communiceren mag geen nadeel betrokkenen aan de school en informatie over leerlingen valt onder een grote discretieplicht.

 

2.3 Nieuwe media en de school

GTSM investeert voldoende in infrastructuur, apparatuur en programmatuur, in opleiding voor haar personeelsleden en in sensibilisering van zowel haar personeelsleden als de ouders om haar visie op nieuwe media effectief te realiseren.

GTSM streeft ernaar de ouders te betrekken het schoolbeleid. GTSM vraagt de ouders om het schoolbeleid rond nieuwe media te ondersteunen, zoals de grenzen die worden vastgelegd, het opvolgen van het internetgebruik thuis, het niet te pas en te onpas met de kinderen te communiceren tijdens de lesdag, enz.

 

De school waakt er in de mate van het mogelijke over dat alle leerlingen inzake het gebruik van nieuwe media dezelfde ontplooiingskansen krijgen, ongeacht hun socio-economische achtergrond.

Doordat de groep zonder toegang tot de nieuwe media kleiner is geworden, beschikt een school nu over meer manieren om die doelgroep ondersteuning te bieden. GTSM heeft laptops en tablets ter beschikking voor de leerlingen. Zij geeft ook bijkomende toegang geven tot computers of computer-lokalen tijdens pauzes of na de schooluren voor huiswerk en taken.

 

GTSM neemt alle noodzakelijke organisatorische en technologische voorzorgen en beschermingsmaatregelen om de gegevens op het schoolnetwerk, het intranet, de elektronische leeromgeving en de publieke website te beveiligen. Ze doet ook het noodzakelijke om ongeoorloofde toegang, misbruik of vernietiging te voorkomen.

Zo werkt de school met gescheiden netwerken of platformen voor leerlingen en schooladministratie. Daarnaast filtert de school ook content door het blokkeren van onderdelen van het interne netwerk en internet