Schoolreglement

GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 19 JUNI 2017

Beste ouders

Mag ik u danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Wij zullen trachten uw kind op te voeden tot een verstandige en vakbekwame volwassene.
Daarnaast stellen wij voorop dat onze leerlingen opgroeien tot kritische en sociaal voelende leden van onze maatschappij.
Als ouder blijft u natuurlijk de belangrijkste opvoeder. Het is bijgevolg essentieel dat wij samen uw kind begeleiden in zijn groei naar volwassenheid.
Probeer uw kind aan te moedigen om de leef- en leerregels van onze school te eerbiedigen.
Bovendien heeft uw kind op onze school niet alleen plichten, maar ook rechten.
Wij zullen deze zo goed mogelijk ter harte nemen en ons uiterste best doen om uw kind de nodige intellectuele bagage en sociale vaardigheden mee te geven, zodat hij/zij alle kansen heeft om een gelukkig mens te worden.

 

Dag, nieuwe leerling

Ook jou wil ik danken dat je mee voor onze school gekozen hebt. Mogen wij op jou rekenen dat je meewerkt aan een goed schoolklimaat. Als je doet wat van jou verwacht wordt, wacht je hier een mooie en leerrijke tijd. Grijp de kansen die je geboden worden.

 

Ook jou, vertrouwde leerling

heten we opnieuw van harte welkom.
Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je onze nieuwe medeleerlingen mee op weg wilt helpen.

 

Ook tot jou, meerderjarige leerling

richten wij een speciaal woord.
Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. Wij hopen alvast dat er zich geen essentiële wijzigingen voordoen in je houding en relatie met hen. Zowel jijzelf, als je ouders, ondertekenen het schoolreglement bij het begin van het schooljaar voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag.

Het is de bedoeling dat je dit schoolreglement rustig en aandachtig doorneemt en dat het dan door de ouder(s) of voogd  ondertekend wordt voor akkoord.
Meerderjarige leerlingen handtekenen ook. Eventuele opmerkingen of suggesties voor aanpassingen zijn steeds welkom.

Samen met alle personeelsleden wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start.

Veel succes!

Sandra De Buyser, directeur

1 september 2018

 

 

INHOUDSTAFEL

Welkom in onze school

DEEL I Pedagogisch project en engagementsverklaring

1. Pedagogisch project

2. Engagementsverklaring tussen school en ouders
2.1. Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
2.2. Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
2.3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingbegeleiding
2.4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

 

DEEL II Het reglement

1. Inschrijvingen en toelatingen

2. Onze school
2.1. Lesspreiding – vakantie- en verlofregeling
2.2. Beleid inzake stages
2.3. Beleid inzake intra- en extra-murosactiviteiten
2.4. Schoolrekening
2.5. Reclame en sponsoring

3. Studiereglement
3.1. Afwezigheid
3.2. Persoonlijke documenten
3.3. Het taalbeleid op onze school
3.4. Begeleiding bij je studies
3.5. De deliberatie op het einde van het schooljaar

4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1. Praktische afspraken en leefregels op school
4.2. Privacy
4.3. Gezondheid
4.4. Orde- en tuchtreglement

 

DEEL III Informatie

1. Wie is wie?

2. Studieaanbod

3. Jaarkalender

4. Jouw administratief dossier

5. Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?

6. Waarvoor ben je verzekerd?