Afspraken op GTSM

De ‘nieuwe media’ (dit zijn digitale media zoals mobiele telefoon, internet, games, foto’s, filmopnames, …) hebben een grote invloed op de maatschappij en dus ook op de jongeren.

GTSM heeft een positief en proactief beleid rond nieuwe media. Niettemin zijn een aantal afspraken en grenzen noodzakelijk om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

GTSM vindt het belangrijk dat het duidelijk is wat wel en niet kan binnen de school. In deze context bepaalt de school de ‘GTSM-nettiquette’ en concrete afspraken rond het gebruik door de leerlingen van internet en smartphones op school, alsook de regelgeving bij misbruik.

Deze afspraken kaderen in het bredere pedagogisch project van de school. Ze zijn geen statisch gegeven en zullen mee-evoluerend zijn met de dynamiek van de technologische wereld.

 

1/ GTSM-nettiquette

GTSM is van mening dat het haar taak is om respectvolle omgangsvormen ook bij communicatie via de nieuwe media te bevorderen. Dit valt onder het begrip nettiquette, de gedragscode voor het gebruik van e-mail en internet. Attitudevorming hierover heeft zeker een plaats op school.

De volgende nettiquette-leefregels en –afspraken gelden voor onze leerlingen:

 • Ken de leefregels en afspraken! Zorg ervoor dat je het GTSM-schoolreglement kent. Dit dient als leidraad in je omgang met leerkrachten, medeleerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Ze zijn dan ook volledig van toepassing op sociale media en andere online activiteiten.
 • Geef je wachtwoord nooit door. Gebruik ook geen voor de hand liggende wachtwoorden (bv. de naam van je vriend of vriendin, van je huisdier) en verander regelmatig van wachtwoord.
 • Heel wat zaken die dagelijkse kost zijn, zijn strafbaar (bv. foto’s en filmpjes publiceren op het internet zonder toestemming van de persoon in kwestie, zich voordoen als iemand anders …).
 • Houd er rekening mee dat je je in een sociale omgeving begeeft. Gedraag je op het internet dan ook zoals je bij andere sociale gelegenheden zou doen (bv. tijdens de les, een feestje, een gesprek met je ouders, …). Houd je aan de algemeen geldende beleefdheidsvormen. Spreek met respect over anderen. Zet geen kwetsende, dreigende, seksueel getinte of discriminerende berichten online. Toon ook respect voor andere culturen, religies, waarden, enz.
 • Denk na over wat je schrijft. Wat jij grappig vindt, komt niet altijd als een grap over en kan zelfs kwetsend overkomen. Het gebruik van emoticons zoals ‘;-)’ kan helpen duidelijk maken dat iets als grap bedoeld is.
 • Bescherm jezelf: realiseer je dat wat je schrijft, blijvend is. Informatie die eenmaal op het internet staat, kan er (bijna) niet meer af.
 • Van wat nu een leuke grap lijkt, kan je jaren later nog last krijgen.
 • Denk na welke vertrouwelijke informatie je stuurt, ook aan je beste vrienden. Vanaf het moment dat de andere over die informatie beschikt, heb je er helemaal geen controle meer over en kan ze op grote schaal verspreid worden.
 • Je (beste) vriend(in) van nu kan over even niet meer je vriend(in) zijn. Stuur nooit erg persoonlijke gegevens en foto’s via het internet. Jij wil jouw naaktfoto niet wijd verspreid zien in de school of zelfs je gemeente, de wereld …

Met andere woorden: bezint eer ge begint!

 • Signaleer berichten en/of filmpjes van medeleerlingen of leerkrachten waar je twijfels over hebt aan de school (directie, leerlingbegeleiding).
 • GTSM moedigt sociale mediavriendschappen tussen leerlingen onderling aan, ook bv. gesloten klasgroepen op Facebook. Die kunnen je bv. helpen bij vragen over huistaken, de leerstof, … en vriendschappen verdiepen. De school leest hier niet mee. Hou je ook hier aan de netetiquette. En sluit niemand uit!
 • GTSM moedigt sociale mediavriendschappen tussen leerlingen en leerkrachten niet aan. Een scheidingslijn tussen het beroeps- en het privéleven is niet slecht. Hoe dik die scheidingslijn is, bepaalt ieder voor zich. Belangrijk is dat je je er steeds bewust van bent dat bij dergelijke sociale media-vriendschappen een of meerdere leerkrachten mogelijk ‘meelezen’ en kunnen optreden als zij van mening zijn dat de GTSM-nettiquette niet gerespecteerd wordt.

 

2/ Gebruik van smartphone, laptop, tablet, … op school

GTSM acht een algemeen verbod op het gebruik van smartphones niet wenselijk. Zij acht het aangewezen om leerlingen een vorm van discipline eigen te maken, hen met de smartphone te leren omgaan en de consequenties ervan correct in te schatten. Dit door een beperkt gebruik op school met duidelijke grenzen toe te laten: de leerlingen mogen hun smartphone en andere elektronica gebruiken in de eetzaal (geen telefoongesprekken), elders niet. GTSM laat uiteraard wel de ruimte om de smartphone nog in het kader van leeractiviteiten te gebruiken.

Gebeurt het toch? De leraar/opvoeder kan je smartphone – bij wijze van ordemaatregel – ‘afnemen’. Dat kan in elk geval niet manu militari: hij kan je enkel vragen het voorwerp vrijwillig af te geven. Ga je hier niet op in, dan kan je als ordemaatregel tijdelijk uit de les verwijderd worden. Op het einde van de lesdag zal je smartphone teruggegeven worden door de directie. Is het een tweede keer dat je de afspraak overtreedt, houdt de directie de smartphone tot ½ uur na schooltijd. Vanaf de derde keer wordt dat 1 uur. Je blijft op school terwijl je op je smartphone wacht. Wil je liever niet wachten, mag je je smartphone ook de volgende schooldag voor 8.10 uur ophalen.

 

3/ Foto’s en filmopnames

Het nemen van foto’s of maken van filmopnames zijn niet toegestaan, zolang dit niet gekaderd is in een leer- of lesopdracht. Publicatie ervan op internet is helemaal uit den boze. We herhalen: foto’s en filmpjes publiceren op het internet zonder toestemming van de persoon/personen in kwestie,is strafbaar.

Gebeurt het toch? Je zal een strafstudie van 2 uur krijgen met een pedagogische taak rond het gebruik van de nieuwe media (ordemaatregel).

 

4/ Cyberpesten

Wanneer het cyberpesten een impact heeft op een leerling van GTSM of op GTSM zelf, is GTSM van mening dat ze moet reageren, ook bij feiten die zich buiten de schoolpoort of buiten de schooluren voordoen. De school zal veelal actie nemen in samenspraak met de ouders. Ze kan een ordemaatregel uitspreken of zelfs een tuchtprocedure opstarten (bij ernstige feiten).

Daarnaast zal GTSM het nodige doen om het misbruik op te heffen. Dat kan in eerste instantie door de gegevens te wissen van het opnameapparaat. De school heeft echter weinig of geen instrumenten om dit te realiseren zonder medewerking van de leerling in kwestie. Als de informatie op een website is gepost, zal GTSM eventueel contact opnemen met de moderator of beheerder van de website. Sommige websites of netwerksites zoals Netlog en YouTube hebben een uitgebreide meldfunctie van misbruik om snel te kunnen reageren. eCops is een online Belgisch meldpunt, een initiatief van de Federal Computer Crime Unit, waar internetgebruiker misdrijven die verband hebben met België op of via het internet kunnen melden. eCops geeft elke melding door aan de bevoegde dienst. Bij zaken als cyberpesten zal dat de lokale politie zijn.

De mogelijkheden van de school om te reageren op cyberpesten zijn dus beperkt. GTSM heeft immers niet altijd de bevoegdheid of de middelen om een onderzoek op het internet te voeren. De politie is daar wel toe in staat – zij het soms pas als het slachtoffer klacht indient.

GTSM zal indien gewenst de leerling ondersteunen bij het indienen van een klacht. De school zal eerder aansturen op een minnelijke schikking via ‘Netflik’, actief in de AMOW-zone. Netflik AMOW is een Facebook-pagina, waarbij jongeren via een privébericht een vraag kunnen stellen over cyberpesten aan de politie. Het aanbieden van een laagdrempelig platform voor vragen omtrent cyberpesten, uitgaande van de politie, kan de meldingsbereidheid van slachtoffers, getuigen of daders alleen maar ten goede komen. Het platform biedt ook de mogelijkheid tot het stellen van andere vragen. De Netflik houdt zich bezig met het beantwoorden van alle mails, waarbij een groot deel wordt doorverwezen naar de andere hulpverleningsinstanties ( CAW, JAC, CLB, … ), doch waarbij bij ernstige inbreuken de weg naar de politie wordt verduidelijkt.

 

5/ Fraude met de nieuwe media

GTSM kent goede afspraken over het voorkomen van fraude bij proeven: verbieden van het gebruik van smartphones, boekentassen vooraan of achteraan in het lokaal, smartphones in de boekentas, jassen aan de kapstok, enkel schrijfgerief op de banken (geen pennenzakken), voorkomen van fraude met rekenmachines, …

Gebeurt het toch? Wanneer je betrapt wordt op een onregelmatigheid tijdens een examen, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zal er een gesprek plaats hebben met jou. Er wordt een verslag gemaakt en aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad zal een sanctie uitspreken.